University Senate action Aug. 29

Miami's University Senate met Monday, Aug. 29.